POTWIERDŹ SWÓJ WIEK!

DO NASZEGO STADA PRZYJMUJEMY TYLKO DOROSŁE OSOBNIKI.

LUB WPISZ DATĘ URODZENIA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910

Nie zaznaczać na współużytkowanych komputerach

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies, które mogą być zapisywane na twardym dysku Twojego komputera. Wpisując swoją datę urodzenia wyrażasz zgodę na wykorzystywanie jej przez pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz dokumencie PDF (116KB).

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTA
"ŻUBR DAJE SZKLANKĘ"
(dalej "Regulamin")

Organizatorzy

Organizatorem promocji dla konsumentów prowadzonej pod nazwą "Żubr daje szklankę" (dalej "Promocja") jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086269, o kapitale zakładowym w wysokości 31 365 217,50 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 270546630, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 646-032-51-55 (zwana dalej "Organizatorem").

Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach TESCO (zwanych dalej "Siecią").

Uczestnicy Promocji

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie.

Z Promocji wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Sieci jak również bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Promocji pracownicy którejkolwiek z firm współpracujących z Organizatorem, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Warunki uczestnictwa w Promocji

Nagrodą w Promocji jest szklanka marki Żubr 0,5l.

Opakowanie, które bierze udział w Promocji to Żubr o pojemności 0,5 l w czteropaku z informacją o promocji (Załącznik nr 1), dostępny tylko w sieci TESCO (zwany dalej "Produktem promocyjnym").

Nagrodę otrzyma każdy konsument, który uzbiera 10 znaczków (szklanek z logotypem "Żubr") wyciętych z opakowania Piwa promocyjnego i wyśle je pod adres: Agencja Mohito, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań wraz ze swoimi danymi adresowymi.

Dane adresowe to: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym oraz nr telefonu uczestnika Promocji. W przypadku niepełnego zgłoszenia Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania wysyłki.

Konsument może wziąć udział w Promocji wielokrotnie – pod warunkiem wielokrotnego spełnienia warunków Promocji.

Akcja trwa od 24.10do 28.02.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać na piśmie, wyłącznie na adres Organizatora.

Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocją zgodnie z Regulaminem. Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie osobnej umowy, powierzy przetwarzanie danych w powyższym zakresie Agencji Reklamowej Mohito, z siedzibą pod adresem: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe Uczestników, będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i tylko w celu przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem.

Postanowienia końcowe.

Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11 oraz na stronie www.zubr.pl

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.